Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Linea Toscana

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí následujícími podmínkami.

Prodávající

Martin Interamericana s.r.o.

Říčanská 441

252 43 Průhonice

IČO: 62967029  DIČ:CZ62967029

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu Praha oddíl C, vložka 43900

Společnost má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění dle par.13 odst.1c zákona o obalech se společností EKO-KOM a.s., číslo smlouvy EK F06021545.

Kupující

Kupujícím se rozumí fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží pro svou spotřebu, a která s prodávajícím uzavírá Kupní smlouvu podle těchto obchodních podmínek.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je nákup zboží kupujícím na základě nabídky a následného prodeje prodávajícím. Smlouva se uzavírá jako smlouva kupní.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinnen zajistit podle svých možností řádné plnění dodávky zboží v množství, jakosti a druhu, daném objednávkou kupujícího. Součástí dodávky jsou všechny náležité doklady. V tomto případě se jedná o fakturu, která je zároveň také dodacím a záručním listem.

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinnen vyplnit všechny požadované údaje v objednávce, případně v registračním formuláři správně a úplně. Prodávající nemůže nést žádnou odpovědnost za nesplnění Kupní smlouvy, které bylo způsobeno vyplněním nesprávných nebo neúplných identifikačních údajů kupujícím. Kupující je dále povinnen odebrat a řádně a včas zaplatit zboží, které si u prodávajícího objednal. Stejně tak je povinnen zaplatit i dohodnutou cenu dopravného-poštovného a dobírky.

Registrace

Registrace kupujícího v internetovém obchodě je dobrovolná. Slouží pouze k jednoduššímu přístupu do obchodu při eventuelních dalších budoucích nákupech. Pokud se kupující v obchodě zaregistroval, a svou registraci chce zrušit, pošle pouze e-mail na adresu admin@lineatoscana.cz.

Objednávka

Objednávka se stává platnou Kupní smlouvou přijetím objednávky od kupujícího prodávajícím. Veškeré přijaté objednávky jsou závazné. Objednávky jsou systémem přijímány denně 24 hodin. Kupující si objednává zboží u prodávajícího výhradně podle stávající nabídky a stávajícího ceníku. Podáním objednávky kupující zároveň souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. Zboží je možné objednat prostřednictvím tohoto internetového obchodu nebo přímo na admin@lineatoscana.cz.

Storno objednávky kupujícím

Storno objednávky kupujícím je možné pouze tehdy, pokud zboží ještě nebylo předáno k přepravě a to telefonicky na číslo 736 630 787 nebo písemně na admin@lineatoscana.cz. Kupující musí při stornování objednávky uvést své identifikační údaje a číslo objednávky. V případě, že už zboží bylo odesláno, a kupující na stornu trvá, má právo zboží neporušené a bez známek použití vrátit v originálním obalu prodávajícímu do 14ti dnů viz.odstavec Vrácení zboží.

Storno objednávky prodávajícím

Storno objednávky prodávajícím je možné pouze při výrazné změně cen nebo podmínek během vyřizování objednávky, v době nedostupnosti zboží nebo v jiných, obzvláště vážných případech, které neumožní prodávajícímu objednávku kupujícího vyřídit.

Dodací lhůta a platební podmínky

Prodávající expeduje objednané zboží pouze v pracovních dnech. Obvyklá dodací lhůta je do 5ti dnů od přijetí objednávky nebo do 5ti dnů od přijetí platby předem na účet prodávajícího. Do expediční doby se nezapočítává den přijetí objednávky.

Zboží je dodáno prostřednictvím služby Balík do ruky/ Balík na poštu s dobírkou České pošty a.s. Cena této služby je Kč 120 vč.DPH. Tato cena platí pouze na území České republiky. V případě úhrady předem se ceny za dopravu snižuje do doběrečné a je tak Kč 100 vč.DPH.

Cenu dopravného u objednávek do Kč 1300 vč.DPH hradí kupující.

Cenu dopravného u objednávek od Kč 1301 vč.DPH hradí prodávající.

Platba za zboží je možná buď dobírkou prostřednictvím služby Balík do ruky/ Balík na poštu s dobírkou České pošty a.s. nebo převodem na účet prodávajícího, vedený u ČSOB a.s., číslo účtu 800029223/0300, variabilní symbol číslo objednávky, konstantní symbol 0308.

Zboží zůstává až do úpné úhrady dohodnuté částky majetkem prodávajícího.

Převzetí zboží

Pokud kupující zjistí při převzetí zboží nekompletnost dodávky, záměnu sortimentu oproti objednávce nebo jiné vady, které nenastaly při přepravě, je oprávněn podat do 3 pracovních dnů od fyzického převzetí zboží písemnou reklamaci. V opačném případě se dodávka považuje za kompletní a bez závad. Eventuelní poškození zásilky během přepravy musí kupující nahlásit České poště a.s. při převzetí zásilky.

Cena

Kupující si u prodávajícího objednává zboží výhradně podle aktuální nabídky a ceníku. Podáním objednávky zároveň stvrzuje kupující svůj souhlas se zněním Obchodních podmínek. Všechny ceny, uvedené v internetovém obchodě jsou uváděny jako smluvní a konečné vč.DPH.

Odstoupení od smlouvy - vrácení zboží

Při nákupu přes e-shop má kupující v souladu s ustanovením §53 odst. 7 občans. zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí písemně nebo e-mailem prodávajícímu oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy. V oznámení musí být uvedena přesná identifikace kupujícího, popis zboží, číslo objednávky a číslo účtu, na který má být vrácena kupní cena. Po domluvě s prodávajícím zašle kupující zboží zpět na adresu prodávajícího a to nejpozději 14. kalendářní den od data doručení zákazníkovi. Zboží doporučujeme poslat pojištěné, zásilky vrácené na dobírku, nebudou prodávajícím přijaty.
Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nesmí nést znaky používání či opotřebení, nebo nesmí být jinak znehodnocené. Dále musí být zabalené v nepoškozeném originálním obalu spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty dodané se zbožím, a to včetně faktury a záručního listu (pokud byl vystaven). Pokud byl ke zboží přiložen dárek, vrací se také. V opačném případě Vám strhneme z vracené částky tržní cenu dárku uvedenou v e-shopu.
Bude-li zboží vráceno bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, zašleme kupujícímu částku odpovídající kupní ceně zboží (bez poštovného) na jím udané číslo bankovního účtu, či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů. Při osobním předání vráceného zboží v provozovně prodávajícího vrátíme částku do 15 dnů od vrácení zboží.
Za zboží, které bylo poškozeno během přepravy v důsledku nesprávného obalu nelze žádat vrácení peněz.
Bylo-li zboží jakkoli poškozené či opotřebované, nebo byla jiným způsobem snížena hodnota vráceného zboží, vyhrazujeme si právo na náhradu škody, kterou si započítáme oproti kupní ceně.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Kupující má právo zboží, koupené v internetovém obchodě, vrátit  prodávajícímu bez udání důvodů do 14ti dnů od převzetí zásilky. V takovém případě musí kupující doručit prodávajícímu vracené zboží nepoškozené, bez známek použití a v původním obalu, alespoň s kopii faktury (daňového dokladu). Pro určení lhůty je rozhodující datum odeslání zboží kupujícím zpět prodávajícímu.

Cenu vráceného zboží uhradí prodávající kupujícímu nejpozději do 14ti dnů od data převzetí vráceného zboží, a to bankovním převodem nebo složenkou. Prodávající má právo vrácení zboží odmítnout, pokud kupující překročí zákonnou lhůtu pro jeho vrácení, nebo je vrátí poškozené, se známkami použití nebo bez originálního obalu. Kupující má při vrácení zboží nárok i na vrácení poplatků, spojených s poštovným.

Prodávající nemůže přijmou vracené zboží, které mu bude kupujícím zaslané jako dobírka.

Ochrana osobních dat

Prodávající poskytuje veškeré své služby kupujícímu v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Získané údaje slouží pouze pro naplnění dohodnuté Kupní smlouvy.

Obecná ustanovení

Kupující i prodávající se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky se řeší Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. v platném znění a Zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb.v platném znění.

Obchodní podmínky internetového obchodu Linea Toscana nabývají účinnosti dnem 10.10.2011.

 

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 123 e-shop systém banan.cz

 

Tento web používá pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti cookie. Používáním tohoto webu s  tím   souhlasíte. Více infomací na Cookies.

Čeština English